Privacy Statement

Infoletselschade B.V. behartigt uw belangen bij letselschade. Daarbij hebben wij informatie nodig, onder andere persoonsgegevens. Wij zullen uw privacy rechten respecteren. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens in vertrouwde handen zijn. U heeft onder andere het recht om te weten welke gegevens we van u hebben geregistreerd en waarom.

Maximaal resultaat

Maximaal resultaat

Persoonlijk

Persoonlijk

Geen kosten

Geen kosten

Privacy Statement

Hoe en waarom verzamelt Infoletselschade B.V. persoonsgegevens? Infoletselschade B.V. verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die zij opvraagt bij de betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan een eerste telefoongesprek tussen Infoletselschade B.V. en een (potentiele) klant of aan de situatie dat een (potentiele) klant een mailtje (contactformulier) stuurt aan Infoletselschade B.V.

Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Infoletselschade B.V. zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. Infoletselschade B.V. vindt het belangrijk dat derden en betrokkenen inzicht hebben in de manier waarop zij persoonsgegevens gebruikt en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom heeft zij dit statement opgesteld. Als u na lezing van dit Statement nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Infoletselschade B.V.. Dat geldt natuurlijk ook als u één van de hieronder beschreven rechten zou willen uitoefenen of als u een klacht heeft. Het volledige adres vindt u onderaan dit statement.

Wie is Infoletselschade B.V. precies?

Infoletselschade B.V. geldt als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Infoletselschade B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68710526, gevestigd aan de Osbornezijde 3, 2725 NH te Zoetermeer, bereikbaar op telefoonnummer 079-3160566 en per mail op info@infoletselschade.nl.

Functionaris Gegevensbescherming?

Infoletselschade B.V. heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Zij heeft wel een medewerker aangewezen die als eerste aanspreekpunt geldt waar het gaat om privacy en persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Infoletselschade B.V. verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, om verschillende redenen. De gegevens die zij het meest verwerkt zijn:
• Identificatiegegevens (naam, mailadres, telefoonnummer, kenteken)
• Locatie gegevens (woonplaats, straat, huisnummer)

Als je de website van Infoletselschade B.V. bezoekt, verwerkt zij ook nog andere gegevens dan hiervoor aangegeven. Dat kan gaan om:
• Informatie over het apparaat, locatie, softwaregebruik en dergelijke.

Het eerste hoofddoel van deze verwerking is om een overeenkomst met de klant tot stand te kunnen brengen. Daarvoor moeten Infoletselschade B.V. en de klant immers met elkaar kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan het inventariseren van de toedracht van het letsel van de klant en het vervaardigen van een definitieve claim.

Het tweede hoofddoel is om de gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan periodiek overleg over de afwikkeling van het claimen van letselschade.

Mag Infoletselschade B.V. die gegevens verwerken en gebruiken?

Infoletselschade B.V. verwerkt persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er om advies gevraagd wordt, als er een letselschade claim wordt gevraagd of als Infoletselschade B.V. zelf een claim indient. Verder verwerkt Infoletselschade B.V. persoonsgegevens als haar eigen belangen dat rechtvaardigen. Dat zal het geval zijn als het voor Infoletselschade B.V. redelijkerwijze onmogelijk is om haar werkzaamheden uit te voeren zonder die gegevens te verwerken. Ten slotte vraagt Infoletselschade B.V. in sommige gevallen (ook nog) toestemming om de gegevens te mogen gebruiken. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus:
• dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.
• Dat verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Infoletselschade B.V. (of een derde)
• Dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking middels de opdrachtmachtiging

Ten aanzien van categorie (ii) geldt dat het in alle gevallen gaat het om verwerkingen die voor Infoletselschade B.V. noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te kunnen realiseren. Zij kan simpelweg haar werkzaamheden niet doen, zij kan niet communiceren, zij kan geen offertes uitbrengen, enz. zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens van de klant. Daarom heeft zij een gerechtvaardigd belang bij die verwerkingen. Infoletselschade B.V. meent dat dit belang, wanneer het wordt afgewogen tegen het belang van de betrokkene, voorrang moet krijgen. Redengevend daarbij zijn twee overwegingen. Ten eerste het feit dat Infoletselschade B.V. uit ervaring weet dat dergelijke verwerkingen in de regel niet op bezwaren stuiten. Infoletselschade B.V. neemt dat daarom tot uitgangspunt. Ten tweede het feit dat Infoletselschade B.V.de gegevens niet langer dan nodig bewaart. Om niettemin de rechten van de betrokkene zoveel als mogelijk te respecteren, maakt Infoletselschade B.V. alleen gebruik van de gegevens die noodzakelijk zijn om het doel te verwezenlijken.

Ten aanzien van categorie (iii) geldt dat gegeven toestemming te allen tijden weer ingetrokken kan worden, zonder opgaaf van reden.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

Verwerking medische gegevens?

Wij hebben nadrukkelijk aandacht voor het gebruik van gevoelige gegevens zoals medische en financiële informatie. Deze informatie kan alleen worden gebruikt nadat u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Dat bespreken wij altijd met u en wij vragen u hiervoor ook een machtiging te ondertekenen waarbij u ons hiervoor toestemming geeft. De door ons ingeschakelde medisch adviseur is eveneens verantwoordelijk voor het zorgvuldig verwerken van medische gegevens en heeft een geheimhoudingsplicht.

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?

Infoletselschade B.V. bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. De precieze termijnen zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten dat Infoletselschade B.V. heeft opgesteld.

Bij de vaststelling van de toepasselijke termijnen is Infoletselschade B.V. allereerst uitgegaan van wettelijke (minimum) termijnen. Denk daarbij aan de wettelijke plicht om boekhoudkundige informatie te bewaren. Voorts heeft Infoletselschade B.V. waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen die zijn opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Zo geldt ten aanzien van de contactgegevens van de klant een bewaartermijn die loopt tot maximaal één jaar na beëindiging van de relatie tussen partijen. Ten slotte heeft Infoletselschade B.V. zich bij de vaststelling van de bewaartermijnen laten leiden door haar belangen en die van haar klanten. Zo kan het bijvoorbeeld voor beide partijen belangrijk zijn dat stukken waarin (nadere) afspraken zijn vastgelegd langer dan twee jaar bewaard blijven. Als dergelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan mailcorrespondentie) persoonsgegevens bevatten, blijven die dan dus ook bewaard.

Welke rechten heb ik?

Volgens de wet bent u een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. U kunt bij Infoletselschade B.V. een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Infoletselschade B.V. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer (schriftelijk) intrekken. Infoletselschade B.V. zal binnen een maand reageren op uw bericht.

Als u meent dat Infoletselschade B.V. handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Directie van Infoletselschade.

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Er vindt bij Infoletselschade B.V. geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Cookies?

Wanneer u de website van Infoletselschade bezoekt, kunnen wij informatie over het gebruik van onze website verzamelen. Dit doen we onder andere door middel van cookies.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de instellingen van de internetbrowser op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De manier waarop verschilt per internetbrowser. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser. Zonder cookies kan het voorkomen dat de website niet optimaal zal functioneren.

Wijziging van dit cookie statement

Infoletselschade behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookie statement.

Neem direct contact op

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ