Letselschade van vrijwilliger

letselschade sliderDe werkgever heeft een zorgverplichting voor zijn eigen personeel. Komt hij die niet na, dan kan hij bij een arbeidsongeval aansprakelijk zijn voor de letselschade. Maar hoe zit dat bij niet-eigen werknemers, zoals een vrijwilliger?
De werkgever heeft de verplichting ervoor te zorgen dat de werknemer tijdens zijn werkzaamheden geen schade oploopt. Dat is kortweg de strekking van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek. De werkgever moet zorgen dat de werkruimtes en arbeidsmiddelen veilig en goed onderhouden zijn en de nodige instructies geven om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt.

Aansprakelijk voor letselschade, behalve bij nagekomen zorgplicht

De werkgever is aansprakelijk voor de letselschade, tenzij hij kan aantonen dat hij zijn verplichtingen is nagekomen. Of kan aantonen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de vrijwilliger. Dit laatste is voor de werkgever moeilijk te bewijzen.

Hoe zit het nu met de zorgplicht van vrijwilligers

De vrijwilliger is in beginsel niet werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Indien er zich dan een ongeval voordoet dan kan de vrijwilliger onder omstandigheden wel een beroep doen op artikel 7:658 lid 4 BW, zo leert onderstaande uitspraak.

Casus Klusgroep parochie

Een man werkt als vrijwilliger bij de klusgroep van een parochie. Bij werkzaamheden op het dak van de kerk valt hij naar beneden. Hij vordert schadevergoeding van de parochie. De parochie is ook verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het kerkgebouw en het kerkhof. Dat duidt erop dat de door het slachtoffer verrichte werkzaamheden feitelijk tot de bedrijfsuitoefening van de parochie behoorden. De parochie had zelf werknemers in dienst die deze werkzaamheden ook hadden kunnen doen. De wet vereist niet dat deze werknemers die werkzaamheden ook daadwerkelijk uitvoerden. Het slachtoffer valt daarmee binnen het beschermingsbereik van art. 7:658 lid 4 BW. De werkzaamheden van de klusgroep vallen volgens het gerechtshof binnen de uitoefening van het bedrijf van de parochie. Die is tekortgeschoten in haar zorgplicht en daarmee aansprakelijk voor de schade.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5294; JAR 2016/193

Voor een vergoeding van de letselschade van een vrijwilliger als gevolg van een ongeval is het van belang dat de werkzaamheden die de vrijwilliger uitoefent feitelijk tot de normale bedrijfsuitoefening van het bedrijf behoren.

Conclusie

De zorgplicht van de werkgever gaat ver en strekt er ook toe om bescherming te bieden aan vrijwilligers (onder bepaalde omstandigheden). Neem contact op met ons kantoor om de mogelijkheden te bespreken.