Bedrijfsongeval
Bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval

Het kan iedereen overkomen een bedrijfsongeval tijdens het werk. De medische- en financiële gevolgen kunnen erg groot zijn. Denkt u aan langdurige arbeidsongeschiktheid. Uw salaris wordt wel doorbetaald maar niet de overuren en/of de onregelmatigheidstoeslag.

Wat zegt de wet hierover. Wie is hiervoor aansprakelijk?

De werkgever heeft een grote zorgplicht dat zijn werknemers veilig de opgedragen werkzaamheden uitvoeren. De wetgever heeft het volgende bepaald:

Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek

1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

Ook letselschade opgelopen op het werk door bijvoorbeeld stagiaires , vrijwilligers en zelfs ZZPérs (zelfstandigen) kan geclaimd worden op de werkgever.

Juridische hulp bij een bedrijfsongeval

Het is belangrijk u dat u zich laat bijstaan bij het verhalen van uw persoonlijke schade door een ervaren letselschade specialist.

Wellicht denkt u bij u zelf dat u mogelijk zelf onvoorzichtig hebt gehandeld. Neemt u vooral contact met ons op. De verantwoordelijkheid en dus de aansprakelijkheid van de werkgever is een heel ruim begrip.

Maakt u zich geen zorgen om onze kosten. De wetgever heeft namelijk ook geregeld dat de kosten van juridische bijstand door de aansprakelijke verzekeraar betaald dient te worden.

Contact