Bedrijfsongeval
Bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval

Het kan iedereen overkomen een bedrijfsongeval tijdens het werk. De medische- en financiële gevolgen kunnen erg groot zijn. Denkt u aan langdurige arbeidsongeschiktheid. Uw salaris wordt wel doorbetaald maar niet de overuren en/of de onregelmatigheidstoeslag.

Als u als zelfstandige ZZP-er een ongeval krijgt kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn als u niet meer in staat bent om te werken. De klus kan niet worden afgemaakt en nieuwe klussen kunnen niet worden aangenomen. Werknemers in loondienst krijgen geheel of gedeeltelijk doorbetaald als ze niet meer kunnen werken door een bedrijfsongeval. Een ongeval als ZZP-er betekent dat deze geen inkomen meer heeft.

Kunt u als ZZP-er uw opdrachtgever dan aansprakelijk stellen. Neem contact op met ons kantoor wij kijken samen met u naar de mogelijkheden.

Wat zegt de wet hierover. Wie is hiervoor aansprakelijk?

Bij een bedrijfsongeval is de kans groot dat de werkgever aansprakelijk is. Dit is niet altijd het geval, maar in beginsel gaat men daar wel vanuit. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht ten aanzien van zijn werknemers. Uw baas moet er alles aan doen om u veilig te laten werken. Dit betekent dat hij beschermende kleding, een helm, lasbril of andere middelen ter beschikking moet stellen, indien het werk hier om vraagt. Ook moet hij regels opstellen en toezien op de naleving van voorzorgsmaatregelen. Is een werkgever hierin tekortgeschoten, dan is hij aansprakelijk voor de ontstane schade door het werkongeval. De wetgever heeft het volgende bepaald:

Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek

1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

De extra bescherming voor letselschade bij bedrijfsongelukken is prettig voor mensen in loondienst en voor de ZZP-er want deze kan in dit soort situaties, net als de werknemers, het bedrijf aansprakelijk stellen bij een bedrijfsongeval. Bijna altijd is een werkgever wel aansprakelijk voor opgelopen letselschade bij een bedrijfsongeval. Zijn zorgplicht gaat ver. Alleen als een ongeval als ZZP-er ontstaan is door opzettelijk of roekeloos gedrag, dan is de ingehuurde ZZP-er zelf aansprakelijk voor de opgelopen schade.

Ook letselschade opgelopen op het werk door bijvoorbeeld stagiaires , vrijwilligers en zelfs ZZPérs (zelfstandigen) kunnen worden geclaimd op de werkgever.

Opvolgen van veiligheidsinstructies van de opdrachtgever

Als de werkgever goede instructies heeft gegeven, betekent dit nog niet dat de werkgever zijn zorgplicht is nagekomen: De werkgever moet de instructie namelijk van tijd tot tijd herhalen en er op toezien dat de instructie wordt nageleefd, ook (en zeker) bij ervaren werknemers die vaak hetzelfde werk doen en dan niet altijd “volgens het boekje” werken. De werkgever moet dus toezien en toe blijven zien op de veiligheid binnen zijn bedrijf: werkzaamheden veranderen soms, en daarmee ook de veiligheid op het werk over het algemeen. Wanneer een werkgever er het redelijkerwijs nodige aan heeft gedaan om ongevallen op het werk te voorkomen, dan is de werkgever niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid van de werkgever heeft dus grenzen, maar de aansprakelijkheid van de werkgever gaat erg ver. De conclusie dat een werkgever een ongeval niet heeft kunnen voorkomen kan dan ook eigenlijk pas na een goede beoordeling worden getrokken.

Juridische hulp bij een bedrijfsongeval

Het is belangrijk u dat u zich laat bijstaan bij het verhalen van uw persoonlijke schade door een ervaren letselschade specialist.

Wellicht denkt u bij u zelf dat u mogelijk zelf onvoorzichtig hebt gehandeld. Neemt u vooral contact met ons op. De verantwoordelijkheid en dus de aansprakelijkheid van de werkgever is een heel ruim begrip.

Maakt u zich geen zorgen om onze kosten. De wetgever heeft namelijk ook geregeld dat de kosten van juridische bijstand door de aansprakelijke verzekeraar betaald dient te worden.

Contact