Algemene Voorwaarden

Wij werken met Algemene Voorwaarden. Wij spreken met elkaar af wat wij van elkaar kunnen verwachten. Wel zo duidelijk en makkelijk.

Maximaal resultaat

Maximaal resultaat

Persoonlijk

Persoonlijk

Geen kosten

Geen kosten

Algemene Voorwaarden Infoletselschade:

1. Opdrachtbevestiging: De opdrachtgever (de cliënt) verleent aan Infoletselschade, de opdracht tot belangenbehartiging ter zake de door opdrachtgever ten gevolge van het ongeval geleden en te lijden schade.

2. Dienstverlening: De werkzaamheden die Infoletselschade voor opdrachtgever verricht, wordt zogenaamde buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Dat wil zeggen dat Infoletselschade tracht de door opdrachtgever geleden en te lijden schade te verhalen zonder tussenkomst van de rechter. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de Nederlandse rechter om een oordeel te vragen, dan zal Infoletselschade haar dossier overdragen aan een aan haar kantoor gelieerd letselschade-advocatenkantoor. Met betrekking tot het inschakelen van medische- en andere deskundigen zullen vooraf, indien noodzakelijk, aanvullende afspraken worden gemaakt.

3. Behandeling van de zaak: Indien en zolang de zaak bij Infoletsel in behandeling is, is opdrachtgever verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen. Indien opdrachtgever voortijdig de zaak bij Infoletselschade beëindigt of indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, kan Infoletselschade de inmiddels gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen en eventueel verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten.

4. Doorsturen gegevens: Infoletselschade is gerechtigd alle informatie en gegevens die van belang zijn voor een juiste beoordeling van de schade, door te zenden aan de desbetreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede eventueel bij de letselschaderegeling noodzakelijk betrokken partijen.

5. Informatie verstrekking: Infoletselschade houdt opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken in de behandeling van de schade en adviseert over de voortgang in het schaderegelingsproces.

6. Kosten juridische bijstand: Deze kosten worden ook wel ‘buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand’ genoemd en worden door Infoletselschade verhaald op de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar. Dit is mogelijk omdat deze kosten deel uitmaken van de schade, hetgeen bij wet is geregeld. Infoletselschade kan deze kosten, als deskundig en professioneel belangenbehartiger, als afzonderlijke schadepost, op de aansprakelijke partij vorderen. De verhaalde buitengerechtelijke kosten komen toe aan Infoletselschade. Mocht opdrachtgever schuld dragen aan het ontstaan van het ongeval en daarmee het letsel, dan is de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar, in de regel gehouden (uitzonderingen daargelaten) deze kosten te betalen naar verhouding van het eigen aandeel in de schuld. De resterende kosten zal Infoletselschade voor haar rekening nemen.

7. Cessie: Overdracht van kosten Opdrachtgever stemt ermee in dat de kosten van Infoletselschade bij de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in rekening worden gebracht en draagt hierbij de aanspraak op de vergoeding van deze kosten over aan Infoletselschade, welke zulks aanvaardt.

8. Ontvangst betalingen: Infoletselschade is gemachtigd gelden te ontvangen op haar (derden)rekening en van deze gelden datgene wat haar toekomt in te houden. Hierbij zij duidelijk opgemerkt dat Infoletselschade aandringt op rechtstreekse betaling van de schadepenningen aan opdrachtgever door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij.

9. Overdracht behandeling: Indien opdrachtgever er voor kiest de behandeling van diens belangen over te dragen aan een andere belangenbehartiger, gaat opdrachtgever er mee akkoord dat diens letselschadedossier aan hem/haar wordt overgedragen, nadat het Infoletselschade toekomende honorarium en de door Infoletselschade ten behoeve van het dossier gemaakte kosten zijn voldaan, dan wel door opdrachtgever of diens nieuwe belangenbehartiger ter zake voldoende zekerheden zijn geboden op basis waarvan Infoletselschade haar honorarium en kosten betaald krijgt of kan krijgen en Infoletselschade zich daarmee akkoord heeft verklaard.

10. Aansprakelijkheid Infoletselschade: Infoletselschade is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Infoletselschade van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Infoletselschade voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Versie 2019 – Algemene voorwaarden

Neem direct contact op

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ